Havenreglement

Havenreglement 

 

 1. Dit havenreglement is onverbrekelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden voor de verhuur van ligplaatsen van vaartuigen in de haven van de Stichting Jachthaven Ketelmeer.
 2. De Stichting kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schaden, door welke oorzaak dan ook, aan personen of goederen toegebracht, of door verlies van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van haar persoonlijke schuld of grove schuld van personen in dienst van de Stichting, of personen die door haar zijn aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.
 3. Dit havenreglement geldt ook voor de bijbehorende gebouwen en terreinen van de Stichting.
 4. Iedereen die zich op de steigers of op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester(s) op te volgen.
 5. Meerlijnen van schepen dienen in een goede staat te verkeren en goed bevestigd te zijn. Het vaartuig mag niet in een onverzorgde staat worden achtergelaten. Afgemeerde schepen mogen de doorgang op de steigers niet verminderen en zo nodig moet er een spring worden aangebracht.
 6. Schepen dienen in een behoorlijke staat van onderhoud te verkeren en niet ‘storend zijn’ in de haven.
 7. De bagagewagentjes moeten direct na gebruik worden teruggebracht naar de standplaats op de polderdijk.
 8. Auto’s dienen geparkeerd te worden in de parkeervakken op het parkeerterrein.
 9. Indien men langer dan 24 uur de haven verlaat, dient dit schriftelijk aan de havenmeester gemeld te worden.
 10. Afval, afgewerkte olie e.d. dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Het is verboden om afgewerkte olie en/of oliehoudend bilgewater in de haven te lozen.
 11. Gedurende het verblijf in de haven, is het verboden gebruik te maken van onderwaterlijn toiletten. Chemische toiletten dienen op de daarvoor bestemde plaats te worden geleegd.
 12. Het is verboden in de haven te zeilen, behoudens toestemming van de havenmeester(s).
 13. Het is verboden met een onveilige c.q. voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen.
 14. Geluidsoverlast, in welke vorm dan ook (aggregaten, muziek, luid spreken, enz.), dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Motoren mogen alleen worden gebruikt om het vaartuig te verplaatsen. Vallen e.d. dienen vrij van de mast vastgezet te worden.
 15. Men is gehouden op de steigers, de haven terreinen en de daarbij behorende gebouwen orde rust en zindelijkheid te betrachten en de veiligheid in acht te nemen.
 16. Op het haventerrein en op de steigers mag geen open vuur worden gebezigd. Het gebruik van een barbecue aan boord is niet toegestaan i.v.m. brandgevaar.
 17. Honden dienen op de steigers en haventerreinen aangelijnd te zijn.
 18. Het gebruik van water en elektriciteit dient binnen redelijke grenzen te blijven, dit ter beoordeling aan de havenmeester. Bij afwezigheid mag de boot nog maximaal twee dagen met de walstroom verbonden zijn.
 19. In verband met de toegankelijkheid van het internet en de internetsnelheid voor de andere gebruikers in de haven mogen geen films of andere grote bestanden gedownload worden (dus geen video’s, videogames, streaming van muziek e.d.).
 20. Eigendommen mogen buiten het vaartuig niet onbeheerd blijven liggen.
 21. Indien niet in de geest van dit reglement wordt gehandeld, is de havenmeester bevoegd om een ligplaats in de haven te weigeren.
 22. Eventuele klachten of bezwaren kunnen schriftelijk worden gemeld aan het bestuur van de Stichting Jachthaven Ketelmeer, Vossemeerdijk 31, 8251 PM Dronten.

 

Aldus vastgesteld, 9 september 2015