Bestuur/organisatie

 

Bestuursleden:

v.l.n.r.: Eric Burmeister (voorzitter), Wim Bolk (commissaris), René Jonkman (secretaris), Hans Valent (commissaris), Erik Timmer (penningmeester)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag enquête ligplaatshouders, eind 2016
Het bestuur heeft in de winter van 2016-2017 onder de ligplaatshouders van de jachthaven een enquête gehouden met uiteenlopende vragen. Hierbij de uitslag:
RESULTATEN ENQUÊTE 16-17

 

Achtergrond en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers
Nederlandse vereniging voor KustzeilersStichting Jachthaven Ketelmeer (SJK) is in 1968 in het leven geroepen op initiatief van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers (NVvK). Eind vijftiger en begin zestiger jaren waren er vrij weinig jachthavens aan het IJsselmeer. De vloot zeegaande jachten groeide gestaag, maar de uitbreiding van ligplaatsen hield daarmee geen gelijke tred, zeker niet aan de oostelijke kant van het IJsselmeer.
Rond 1965 was er behalve in Amsterdam en omgeving ook een sterke concentratie Kustzeilers in Kampen. De jachthaven van de Gebroeders Kroes vormde hier het middelpunt.
De vereniging groeide en de haven van Kroes werd veel te klein. Kampen en omgeving boden niet veel ligplaatsmogelijkheden voor de leden. Toen zich de mogelijkheid aandiende om een haven van de Dienst Zuiderzeewerken te huren en voor eigen rekening te exploiteren, werd dit door het bestuur van de NVvK met beide handen aangegrepen.
Meer over de bestaansgeschiedenis van de haven is te lezen in de éénmalige uitgave van de Havenkrant_40_jaar, ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan.
Hoewel de stichting in financieel opzicht van begin af aan autonoom was, heeft er altijd een nauwe band bestaan tussen SJK en NVvK. Zo moeten bestuursleden lid zijn van de NVvK en dienen voorstellen voor een statutenwijziging ter goedkeuring aan de vergadering van de NVvK te worden voorgelegd.
Als uitdrukking van deze betrekkingen wordt nog ieder dag in de jachthaven de NVvK vlag (Drietand) gehesen naast de nationale driekleur.

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Stichting Jachthaven Ketelmeer
voor de verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen
 Artikel 1 Definities
Verhuurder: de Stichting Jachthaven Ketelmeer die tegen betaling ligplaatsen aan derden ter beschikking stelt.
Huurder: natuurlijk persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tegen betaling een ligplaats in gebruik heeft,
Passant: een derde die met de verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot een ligplaats aangaat, waarbij de huurprijs per dag in rekening wordt gebracht,
Huurovereenkomst: de overeenkomst, waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder of passant tegen betaling een ligplaats in gebruik te geven,
Bezoeker: een derde, geen contractant, die het haventerrein bezoekt dan wel bij een contractant van de verhuurder op bezoek is.
Zomerseizoen: de periode van 1 april tot 1 november in een bepaald jaar,
Winterseizoen: de periode van 1 november in een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar,
Haventerrein: de haven, de bijbehorende parkeerterreinen en gebouwen,
Havenreglement: regels van huishouding, gedrag en orde,
Bestuur: Het bestuur van de Stichting Jachthaven Ketelmeer.
Administratie: de administratie van de Stichting Jachthaven Ketelmeer, Vossemeerdijk 31, 8251 PM Dronten.
De Stichting: de Stichting Jachthaven Ketelmeer.
                 
Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming van de huurovereenkomst 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen.
Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke geschillen die het gevolg zijn van deze taal prevaleert de Nederlandse taal.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de huurder, behoudens het bepaalde in lid 5.
Als aanvaarding geldt de schriftelijke verklaring van de huurder op het reserveringsformulier winter- en/of zomerligplaats.
Indien de huurder op het reserveringsformulier winter- en/of zomerligplaats een boot vermeldt met andere afmetingen dan die waarop de vorige tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking had, komt de overeenkomst tot stand door een schriftelijke toewijzing van een ligplaats door de Stichting.

 

Artikel 3 De verschuldigde huursom en betalingsvoorwaarden
Elke huurder is verplicht een waarborgsom te betalen. De hoogte van deze waarborgsom wordt vastgesteld door het bestuur. Deze waarborgsom wordt door de Stichting gerestitueerd indien de huurder de haven definitief verlaat, na aftrek van eventuele schade die aan de huurder is toe te schrijven. Verrekening door de huurder is niet toegestaan.
De huursom voor een overeengekomen huurperiode is bij vooruitbetaling verschuldigd.
Betaling van de totale huursom moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur geschieden, maar voor het zomerseizoen uiterlijk op 1 mei van het betreffende jaar en voor het winterseizoen uiterlijk op 1 januari in dat winterseizoen.
De huurder blijft de totale huursom verschuldigd, ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.
De huurder, die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft betaald, wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is de verhuurder gerechtigd een rente van 1% op maandbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt gerekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Alle buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de huurder.
 
Artikel 4 Annulering 
Alle annuleringen dienen schriftelijk bij de administratie te geschieden.
Annulering van een schriftelijk gereserveerde of toegezegde zomerligplaats kan zonder kosten geschieden tot uiterlijk 31 december van een bepaald jaar.
Bij annulering van een schriftelijk gereserveerde of toegezegde ligplaats tussen 1 januari en 1 maart van een bepaald jaar zal het bestuur trachten de ligplaats alsnog aan een andere belangstellende te verhuren. Wanneer alleen een kleiner schip voor deze ligplaats kan worden gevonden, is het bestuur gerechtigd om het prijsverschil aan de oorspronkelijke huurder in rekening te brengen. Indien blijkt dat verhuur niet meer mogelijk is, zal het bestuur het volledige bedrag aan de oorspronkelijke huurder in rekening brengen.
Annulering van ligplaatsen na l maart van een bepaald jaar is niet mogelijk; het volledige huurbedrag zal in rekening worden gebracht.
Het onderverhuren van of anderszins beschikbaar stellen van ligplaatsen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van het bestuur.
 
Artikel 5 Retentierecht en recht van verkoop 
De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde huurder onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.
Indien de huurder, na door de verhuurder bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn aangemaand, zes maanden na datum van dit aangetekend schrijven, de huursom nog niet heeft voldaan en de periode waarop de huursom betrekking heeft inmiddels is verstreken, wordt hij geacht afstand van het vaartuig te hebben gedaan en heeft de verhuurder het recht om het vaartuig van de in verzuim zijnde huurder te doen verkopen. De verhuurder heeft voorts het recht uit de opbrengst van de verkoop zijn volledige vordering op de huurder te verhalen. Het eventuele positieve verschil tussen de opbrengst van het door de verhuurder verkochte schip en het verschuldigde bedrag zal binnen acht dagen na ontvangst – indien mogelijk- aan de huurder worden overgemaakt.

Dit recht van verkoop kan de verhuurder pas uitoefenen nadat na afloop van de voornoemde periode van zes maanden, de huurder bij deurwaarders exploot wederom is aangemaand het verschuldigde bedrag (inclusief de buitengerechtelijke kosten) binnen 15 werkdagen aan de verhuurder over te maken en deze overmaking niet binnen de gestelde termijn heeft plaats gevonden.

 
Artikel 6 Bijzondere rechten en verplichtingen van de huurder en verhuurder 
De huurder moet het havenreglement en de aanwijzingen die namens de verhuurder worden gegeven nakomen.
De verhuurder is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven.
Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gerechtigd om op kosten van de huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de verhuurder dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de huurder niet binnen een redelijke termijn aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven.
Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud betreffen alleen met toestemming van de verhuurder door de huurder worden verricht. De verhuurder moet – na kennisgeving – toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover het garantiewerkzaamheden van of namens de leverancier van het vaartuig of een onderdeel daarvan betreft. Voor alle andere werkzaamheden door derden is toestemming van de verhuurder noodzakelijk.
Het is de huurder verboden het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken.
De verhuurder is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren, mits de huurder op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt gestoord.
De huurder is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren, gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de ligplaats. De verhuurder heeft het recht inzage van de desbetreffende polis van de huurder te vragen.
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
De verhuurder is jegens de huurder aansprakelijk voor schade aan zaken, die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de verhuurder, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden.
De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming, die is toe te rekenen aan hemzelf, zijn gezinsleden en/of personeelsleden, dan wel door genodigden van de huurder.
 
Artikel 8 Wanprestatie en toerekenbare tekortkoming 
Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst worden zo spoedig mogelijk schriftelijk en behoorlijk toegelicht aan de wederpartij ter kennis gebracht.
Onverminderd het recht om nakoming te vorderen, geeft een wezenlijke wanprestatie of tekortkoming van de verhuurder dan wel van de huurder, in nakoming van hun verbintenissen, aan de huurder, resp. de verhuurder de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming, kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare vorderingen.
 
Artikel 9 Duur en verlenging van de huur
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een winter- respectievelijk zomerseizoen.
Elk najaar wordt de huurder een reserveringsformulier winter- en/of zomerligplaats toegezonden. Hierop dient de huurder aan te geven of hij voor het daarop vermelde seizoen(en) opnieuw een ligplaats wenst te huren. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend vóór de in dat formulier genoemde datum aan de administratie te worden toegezonden.
Huurders die dit formulier niet tijdig terugzenden, worden geacht voor het daarop volgende seizoen geen belangstelling voor de huur van een ligplaats meer te hebben. Gegevens van de huurder zijn vertrouwelijk en worden, behoudens een wettelijke verplichting daartoe, niet aan derden verstrekt.
De verhuurder heeft het recht uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de huurperiode de huursom aan te passen. In dat geval heeft de huurder het recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van deze mededeling alsnog de huurovereenkomst te beëindigen. Dit laatste geldt niet indien de verhuurder als gevolg van gewijzigde belastingmaatregelen van de overheid gedwongen wordt gedurende de looptijd van de huurovereenkomst de tarieven aan te passen.
 
Artikel 10 Winterseizoen 
Aan huurders kan gedurende het winterseizoen een elektrische aansluiting van maximaal 1000 watt ter beschikking worden gesteld. De verbruikte elektriciteit zal in de maand april tegen een door het bestuur vast te stellen tarief in rekening worden gebracht.
 
Artikel 11 Geschillen 
Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
Ingeval een huurder niet binnen de daartoe gestelde termijn aan zijn financiële verplichtingen voldoet, is verhuurder gerechtigd een procedure bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 
Artikel 12 Afwijking van Voorwaarden 
 1. Het Bestuur is gerechtigd om van deze voorwaarden af te wijken, dan wel deze voorwaarden uit te breiden of aan te passen, voor zover deze wijzigingen niet in strijd zijn met het Nederlandse recht.
 2. Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd, en worden aan de belanghebbende toegezonden.
 
 
Aldus vastgesteld, 23 april 2014
Privacybeleid     

Stichting Jachthaven Ketelmeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Jachthaven Ketelmeer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor zover wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • voldoende passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Stichting Jachthaven Ketelmeer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Doelen en grondslagen voor de verwerking In een aantal gevallen verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. administratieplicht), maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan een met u gesloten overeenkomst. Verwerking van persoonsgegevens vindt mede plaats ten behoeve van het voeren van een deugdelijke (financiële) administratie. In de meeste gevallen betreft het de naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Van de haven en van evenementen die georganiseerd worden door de Stichting Jachthaven Ketelmeer kan beeldmateriaal gemaakt worden ter informatie van de ligplaatshouders / ten behoeve van promotie van de jachthaven. Dat beeldmateriaal kunnen wij plaatsen op onze website en/of het informatiescherm in de haven.  Voor zover noodzakelijk op grond van de privacy wet- en regelgeving vragen wij daarvoor, waar mogelijk, toestemming aan betrokkenen. Stichting Jachthaven Ketelmeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Meer informatie: Privacy beleid persoonsgegevens 21-9-2018   Verstrekking persoonsgegevens aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en opslag;
 • De controle op de financiële administratie;
 • Het verzorgen van de salarisadministratie;
 • Het afsluiten van verzekeringen.

Wanneer wij aan andere partijen uw gegevens verstrekken, zullen wij met die andere partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Jachthaven Ketelmeer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Er is antivirussoftware geïnstalleerd op alle computers en deze wordt up-to-dat gehouden;
 • Persoonsgegevens zijn opgeslagen in afgesloten ruimtes;
 • Wij maken dagelijks back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u ons verzoeken verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers te staken. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Contactgegevens Stichting Jachthaven Ketelmeer Vossemeerdijk 31 8251 PM  Dronten info@jachthavenketelmeer.nl tel: 0321 312 271

Ketelhaven, 21 september 2018

 

Onderstaande bestand ontvingen wij van ligplaatshouder Pieter Berkel, die veel interessante wetenswaardigheden verzamelde over de omgeving van de jachthaven. Hij voegt eraan toe: “het is geen wetenschappelijk verhaal natuurlijk; verzameld uit openbare bronnen.”  Wij delen het graag met u op deze plaats:

 

klik hier voor: PDF  Ketelmeer Ketelhaven Historie – P.Berkel – okt.20