Bestuur/organisatie

 

Bestuursleden:

v.l.n.r.: Hans Valent (voorzitter), Joost van Ruiven (commissaris),  Sjoukje van der Maten (secretaris), Wim Bolk (commissaris), Erik Timmer (penningmeester)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag enquête ligplaatshouders, eind 2016
Het bestuur heeft in de winter van 2016-2017 onder de ligplaatshouders van de jachthaven een enquête gehouden met uiteenlopende vragen. Hierbij de uitslag:
RESULTATEN ENQUÊTE 16-17

 

Achtergrond en Nederlandse Vereniging van Kustzeilers
Nederlandse vereniging voor KustzeilersStichting Jachthaven Ketelmeer (SJK) is in 1968 in het leven geroepen op initiatief van de Nederlande Vereniging van Kustzeilers (NVvK). Eind vijftiger en begin zestiger jaren waren er vrij weinig jachthavens aan het IJsselmeer. De vloot zeegaande jachten groeide gestaag, maar de uitbreiding van ligplaatsen hield daarmee geen gelijke tred, zeker niet aan de oostelijke kant van het IJsselmeer.
Rond 1965 was er behalve in Amsterdam en omgeving ook een sterke concentratie Kustzeilers in Kampen. De jachthaven van de Gebroeders Kroes vormde hier het middelpunt.
De vereniging groeide en de haven van Kroes werd veel te klein. Kampen en omgeving boden niet veel ligplaatsmogelijkheden voor de leden. Toen zich de mogelijkheid aandiende om een haven van de Dienst Zuiderzeewerken te huren en voor eigen rekening te exploiteren, werd dit door het bestuur van de NVvK met beide handen aangegrepen.
Meer over de bestaansgeschiedenis van de haven is te lezen in de éénmalige uitgave van de Havenkrant_40_jaar, ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan.
Hoewel de stichting in financieel opzicht van begin af aan autonoom was, heeft er altijd een nauwe band bestaan tussen SJK en NVvK. 
Als uitdrukking van deze betrekkingen wordt nog ieder dag in de jachthaven de NVvK vlag (Drietand) gehesen naast de nationale driekleur.

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Stichting Jachthaven Ketelmeer
voor de verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen en Havenreglement: 

2022-11-11 Algemene voorwaarden.Havenreglement

Privacybeleid     

Stichting Jachthaven Ketelmeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Jachthaven Ketelmeer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor zover wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • voldoende passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Stichting Jachthaven Ketelmeer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Doelen en grondslagen voor de verwerking In een aantal gevallen verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. administratieplicht), maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan een met u gesloten overeenkomst. Verwerking van persoonsgegevens vindt mede plaats ten behoeve van het voeren van een deugdelijke (financiële) administratie. In de meeste gevallen betreft het de naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Van de haven en van evenementen die georganiseerd worden door de Stichting Jachthaven Ketelmeer kan beeldmateriaal gemaakt worden ter informatie van de ligplaatshouders / ten behoeve van promotie van de jachthaven. Dat beeldmateriaal kunnen wij plaatsen op onze website en/of het informatiescherm in de haven.  Voor zover noodzakelijk op grond van de privacy wet- en regelgeving vragen wij daarvoor, waar mogelijk, toestemming aan betrokkenen. Stichting Jachthaven Ketelmeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Meer informatie: Privacy beleid persoonsgegevens 21-9-2018   Verstrekking persoonsgegevens aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en opslag;
 • De controle op de financiële administratie;
 • Het verzorgen van de salarisadministratie;
 • Het afsluiten van verzekeringen.

Wanneer wij aan andere partijen uw gegevens verstrekken, zullen wij met die andere partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Jachthaven Ketelmeer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Er is antivirussoftware geïnstalleerd op alle computers en deze wordt up-to-dat gehouden;
 • Persoonsgegevens zijn opgeslagen in afgesloten ruimtes;
 • Wij maken dagelijks back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Tevens kunt u ons verzoeken verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers te staken. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Contactgegevens Stichting Jachthaven Ketelmeer Vossemeerdijk 31 8251 PM  Dronten info@jachthavenketelmeer.nl tel: 0321 312 271

Ketelhaven, 21 september 2018

 

Onderstaande bestand ontvingen wij van ligplaatshouder Pieter Berkel, die veel interessante wetenswaardigheden verzamelde over de omgeving van de jachthaven. Hij voegt eraan toe: “het is geen wetenschappelijk verhaal natuurlijk; verzameld uit openbare bronnen.”  Wij delen het graag met u op deze plaats:

 

klik hier voor: PDF  Ketelmeer Ketelhaven Historie – P.Berkel – okt.20